Conference

Article
การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549
Class
ชาติ
Date
16 - 17 พฤศจิกายน 2006
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 : การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2007 - 19 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง,22 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2010