Conference

Article
การเพาะเลี้ยงเม่าหลวงในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
7 - 10 พฤศจิกายน 2006
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-