Conference

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 11
ชาติ
12 พฤษภาคม 2023
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-