Conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 (ME-NETT2022)
ชาติ
19 - 22 กรกฎาคม 2022
ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
-