Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ชาติ
24 พฤศจิกายน 2022
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-