Conference

การประชุุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่่ 19 “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ชาติ
24 พฤศจิกายน 2022
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-