Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 (CIOD 2022)
ชาติ
20 พฤษภาคม 2022
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-