Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาพืช
ชาติ
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2004
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02181496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agri. & Environmental Ed.,19 ส.ค. 2005 - 19 ส.ค. 2005
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบสีทองเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง,9 มี.ค. 2015 - 9 มี.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานด้านการผลิพพืช,9 มี.ค. 2015 - 9 มี.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่องเฉพาะทางด้านวิทยาศษสตร์การเกษตร (รายวิชา107435),6 พ.ย. 2014 - 7 พ.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตพืชไร่(รายวิชา10321),6 พ.ย. 2014 - 7 พ.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานด้านการผลิพพืช(รายวิชา107190),6 พ.ย. 2014 - 7 พ.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Select Topic in Plant Science (102426),15 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Seminar(รายวิชา102493),15 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013