Conference

Article
การพัฒนาแบบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคํานวณเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา
Conference
การประชมวิชาการระดบชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162786648)
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2021
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-