Conference

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2) (ISBN: 9786162786945)
ชาติ
24 กุมภาพันธ์ 2022
ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
-