Conference

Article
ผลกระทบจากความเป็นเจ้าของภายในต่อการเกิด Underpricing ของหุ้นเพิ่มทุนในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
9 มิถุนายน 2022
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-