Conference

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”
ชาติ
1 มิถุนายน 2022
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
-