Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15
ชาติ
17 มิถุนายน 2022
ขอนแก่น ประเทศไทย
-