Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ISBN: 9789746924429)
ชาติ
14 กุมภาพันธ์ 2022
บุรีรัมย์ ประเทศไทย
-