Conference

Article
กรอบแนวคิดวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและอิทธิพลของระบบการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผลการดาเนินการของวิสาหกิจชุมชน
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2021
Location
เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-