Conference

Article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบจําลองสําหรับทํานายการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (TECHCON 2021)
Class
ชาติ
Date
30 กรกฎาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-