Conference

Article
ผลของการเสริมบายพาสไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของโคพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ตอน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2021
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-