Conference

Article
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกลวิธีSTAR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2021
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-