Conference

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” (ISBN: 9786168219294)
ชาติ
9 - 10 สิงหาคม 2021
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-