Conference

Article
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” (ISBN: 9786168219294)
Class
ชาติ
Date
9 - 10 สิงหาคม 2021
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-