Conference

Article
สัณฐานวิทยาและการงอกละอองเรณูของส้มเปลือกล่อนในสภาพทดลองและสภาพธรรมชาติ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตร การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงพันธุ์ส้ม เพิ่มผลผลิตส้ม ,2 ก.ค. 2007 - 15 ก.ย. 2009