Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑
Class
ชาติ
Date
17 - 18 มิถุนายน 2021
Location
อำเภอเมือง ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-