Conference

Article
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารปรุงสำเร็จที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Conference
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
25 มิถุนายน 2021
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-