Conference

Article
พฤติกรรม ทัศนคติและความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ในการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคตะวันตกของไทย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 (ISBN: 9786168088692)
Class
ชาติ
Date
5 กรกฎาคม 2021
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-