Conference

Article
ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่่ 58 (ISBN: 9786162786174)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-