Conference

Article
การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
Class
ชาติ
Date
23 - 25 มิถุนายน 2021
Location
ระยอง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-