Conference

Article
กิจกรรมการย่อยโปรตีนของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของสับปะรดและมะละกอ
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
27 - 28 มกราคม 2020
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
01250485
Related Link
-