Conference

Article
การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SETWB ด้วยอัลกอริทึม XGBoost
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-