Conference

Article
การเข้าสู่การปฏิบัติธรรมของหญิงไทยกับสมดุลชีวิตการทำงาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-