Conference

Article
อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา:บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-