Conference

Article
ประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงในระยะไข่เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 (ISBN: 9786162786174)
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มีนาคม 2021
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-