Conference

Article
ผลของระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 (ISBN: 9786162786174)
Class
ชาติ
Date
11 มีนาคม 2021
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-