Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษคุมอง สาขา ถนนสุขเกษม จังหวัดสกลนคร
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2020
Location
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-