Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2020
Location
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-