Conference

Article
คุณภาพประสบการณ์ คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้เข้าคอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศที่จัดในประเทศไทยที่จัดโดยบริษัท BEC - Tero Entertainment
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่9
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-