Conference

Article
อิทธิพลของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับที่มีต่อพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตออนไลน์ของศิลปินเกาหลี
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่”
Class
ชาติ
Date
24 เมษายน 2021
Location
ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-