Conference

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาติ
29 พฤษภาคม 2021
ขอนแก่น ประเทศไทย
-