Conference

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 บูรณางานการวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal (ISBN: 9786169209799)
ชาติ
29 พฤษภาคม 2021
ขอนแก่น ประเทศไทย
-