Conference

Article
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของรากข้าวโพดในไรโซตรอนโดยอิทธิพลของอัตราปุ๋ยเคมี
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
2 - 3 สิงหาคม 2018
Location
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-