Conference

Article
ผลของยาซัลฟาไดเม็ททอกซีนไตรเม็ทโธพริมต่อการยับยั้งแบคทีเรียในเลือดและ การตกค้างของยาในเนื้อกุ้งกุลาดำ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-