Conference

Article
การสร้างและทดสอบความต่างของอุณหภูมิของตัวต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงแม่เหล็กแบบหมุน โดยใช้ระบบ Active Magnetic Regeneration และวัสดุแกโดลิเนียม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
2 - 3 ธันวาคม 2020
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-