Conference

ผลของเบทาอีนต่อการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์โภชนะในกุ้งกุลาดำ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-