Conference

Article
ชุดความคิดต้านวาทกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาไทยผ่านเพลงลูกทุ่ง
Conference
โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4สถาบันการศึกษา หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่ (ISBN: 9786164881)
Class
นานาชาติ
Date
17 - 18 ธันวาคม 2020
Location
*ออนไลน์
DOI
"-"
Related Link
-