Conference

Article
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะอุณหภูมิตํ่า
Conference
รายงาน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖
Class
ชาติ
Date
18 - 21 มิถุนายน 2019
Location
เมืองลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-