Conference

Article
การติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลมาจากอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์
Conference
รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖
Class
ชาติ
Date
18 - 21 มิถุนายน 2019
Location
เมืองลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-