Conference

Article
ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมในสภาพหลังนาภายใต้วิธีการเพาะปลูก แบบปกติและการลดการไถพรวนใน 2 วันปลูก
Conference
การประชุมเชงิ ปฏิบัตกิ ารโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
2 - 3 สิงหาคม 2018
Location
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-