Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นเกษตรอัจฉริยะ: กรณีศึกษาเกษตรกรใน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
15 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-