Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563-
ชาติ
2 - 3 ธันวาคม 2020
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-