Conference

Article
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สาหรับราคาปิดรายเดือนของหุ้นบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (SYMPOSIUM) ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2020
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-