Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 (ISBN: 9786168146408)
ชาติ
4 กันยายน 2020
อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-