Conference

Author

Output From Project

โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สู่โรงเรียนและชุมชน” ปีที่ 2

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thailand One Health University Network (THOHUN)- NCO การใช้ประโยชน์ :-ใช้ประโยชน์ในการเป็นสื่อและนวัตกรรม เพื่อให้เข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วยงาน THOHUN -NCO ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นตัวอย่างเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ,21 มี.ค. 2019 - 22 มี.ค. 2019